Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie stara się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zaruski.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia zgodności:

 1. Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie, nie informując o tym użytkownika.
 2. Z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie:
  • nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami.
 3. Z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuację, w których nie została zachowana unikalność tytułów stron.
 4. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 5. Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów, audiodeskrypcji czy tłumaczenia na język migowy.
 6. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.
  • teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną

Niezgodności wymienione w pkt. 5-6 deklaracji wynikają m.in. z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie dokłada jednak wszelkich starań, aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z: Tomaszem Siewierą e-mail: t.siewiera@wpserwis.pl, tel. +48 513 007 657.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. Wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 3. Sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Rudzkiej 6. Dojście piesze jest od ulicy Klaudyny. Przejście dla pieszych nie posiada sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości 25 m od szkoły: linia nr 157, linia 185 (kierunek: Gwiaździsta), linia nr 181 (kierunek: CM Północny-Brama Zachodnia).

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Najbliższe dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się w odległości 10 metrów od wejścia na teren Szkoły od ul. Klaudyny.

Wejście do budynku

Szkoła nie jest w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Posiada jedno wejście z podjazdem od strony parkingu dla personelu. Podjazd umożliwia jedynie wejście na teren sali gimnastycznej oraz łącznika ze szkołą. Budynek główny nie posiada podjazdu, wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Szkoła nie zapewnia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy i głosowy, nie posiada tłumacza języka migowego.