Doradztwo Zawodowe

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

w Szkole Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego

w Warszawie na rok szkolny 2016/2017

logo

Szkolnym koordynatorem  ds. doradztwa zawodowego jest nauczycielka języka polskiego Pani - Karolina Siemion-Kuć. Wstęp Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. WSDZ zapewni uczniom nie tylko poznanie możliwości zdobycia zawodów oferowanych przez szkoły oraz wymagań, jakie stawiają one kandydatom, ale umożliwi także rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych umiejętności kwalifikacji i zainteresowań. Celem programu WSDZ jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej na różnych etapach kształcenia. Cel główny wykazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności i dyspozycji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych środowiskach zawodowych i społecznych. Realizując założenia programu WSDZ: Uczniowie: - poznają własne umiejętności, zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje zawodowe; -  rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych, kształtowania właściwych relacji społecznych. Nauczyciele: - rozwijają talenty, zdolności, zainteresowania; - wspierają rodziców w procesie doradczym. Rodzice: - są świadomi swojej roli w procesie przygotowania dziecka do wyborów edukacyjno – zawodowych; - znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji. Przepisy prawa polskiego i unijnego dotyczące doradztwa zawodowego Najważniejsze założenia związane z realizacją WSDZ w szkole zawarte są w dokumentach:
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) zobowiązuje placówki oświatowe do „przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia”.
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r . - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr203, poz. 1966, Nr 228, poz.2258 oraz z 2004 r., Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) - dotyczy zasadności zatrudnienia w szkole doradcy zawodowego.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r.
Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416) nakładają na dyrektorów i rady pedagogiczne „obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu".
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013.532 z dnia 7 maja 2013 r.).
Funkcjonowanie WSDZ w Szkole Podstawowej nr 53 w Warszawie Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w szkole w ciągu roku szkolnego. Formy pracy adresowane do uczniów: - zajęcia warsztatowe służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania rozwoju i kariery zawodowej; - zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania; - spotkania z przedstawicielami różnych zawodów; - prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów; - organizowanie wycieczek; - udostępnianie informacji o zawodach, szkołach. Metody pracy: - metody aktywizujące - burza mózgów, dyskusja; - metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról; - metody audiowizualne – filmy edukacyjne, programy multimedialne, prezentacje multimedialne, Internet; -  kwestionariusze, ankiety, testy; - treningi umiejętności społecznych, wykłady, pogadanki; - wycieczki; - zajęcia warsztatowe. Techniki: plastyczne, kwestionariusze, wywiady, gry, zabawy.  Efekty wynikające z wdrożenia WSDZ w szkole: - uczniowie znają siebie, swoje mocne strony, cechy psychiczne (osobowość); - uczniowie poznają środowisko pracy, zadania i czynności związane z wykonywanymi zawodami; - pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci; - dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli i rodziców; - mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły, a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów. WSDZ na rok szkolny 2016/2017 Przedsięwzięcia organizowane przez szkołę dotyczące doradztwa zawodowego: - warsztaty ( warsztaty doskonalące umiejętności komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie; warsztaty dotyczące planowania rozwoju dziecka i jego kariery zawodowej); - spotkania z przedstawicielami różnych zawodów; - scenariusze lekcji; - wycieczki.