Treść artykułu

LATO W MIEŚCIE

Warszawska Akcja „Lato w Mieście” u Zaruskiego .

Do 11 czerwca  2021 rtrwają zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”. Tak, jak co roku, w okresie wakacji, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej. Na terenie naszej szkoły akcja odbywać się będzie od 9.08 do 27.08.2021 r.

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE)
w Szkole Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego

 1. W FPE obowiązuje reżim sanitarny zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

2. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Lato w Mieście” 2021 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

3. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:

– posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,

– złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki1

– przestrzeganie regulaminu FPE oraz zasad obowiązujących w FPE związanych z zagrożeniem zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2).

4. FPE pracuje w modułach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2021 dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych) z wyjątkiem: ostatniego turnusu ferii letnich, który może trwać 5, 6 lub 7 dni, tj. 23-27.08, 23-30.08 lub 23-31.08.

5. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.

7. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.

8. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

10. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

11. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 30 września 2021 r.,
po spełnieniu następujących warunków:

– do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego,  e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz

– do 7 września 2021 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2021 według wzoru  udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

12. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila, najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego jego nieobecność.

13. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:

– opiekę w wysokości 10 zł dziennie na rachunek

nr 27 1030 1508 0000 0005 5023 3053

– posiłki w wysokości 10 zł dziennie na rachunek

nr 07 1140 2062 3090 0000 0264 5941

14. Wszystkie zajęcia prowadzone w FPE w ramach Akcji są bezpłatne.

15. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć oraz maseczkę.

16. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.

17. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

18. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2021 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.

19. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2021.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

Więcej informacji oraz możliwość zapisu znajdują się na stronie:

https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action