DZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY

Rozdział 1 Cele i zadania szkoły

§ 3

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3 przy współpracy z rodzicami poprzez:
  1. zapewnianie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;
  2. przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  3. zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  4. umożliwianie wszystkim uczniom dostępu do wiedzy, która pozwoli im na dalszą edukację i korzystanie z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwija zdolności i zainteresowania;
  5. wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
  6. wspomaganie wychowawczej roli rodziny, uczenie odpowiedzialności za swoje czyny, wpajanie uniwersalnych zasad etycznych.
 2. Szkoła w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych respektuje zasady nauk pedagogicznych, a także zobowiązania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej i Programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły – zawsze kierując się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, poszanowaniem ich godności osobistej.
 3. Szkoła realizuje następujące cele i zadania:
  1. w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej, jest to w szczególności:
   1. wpajanie zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej,
   2. niestwarzanie różnic w prawach i traktowaniu uczniów z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości,
   3. wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań,
   4. swobodny wybór uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych,
   5. swobodne wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nienaruszających dobra innych osób;
  2. w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, jest to w szczególności:
   1. zapewnienie indywidualnej opieki pedagogicznej i psychologicznej polegającej na zaspokojeniu zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
   2. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych,
   3. udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
   4. objęcie ucznia specjalistyczną pomocą np. logopedyczną, socjoterapeutyczną, terapeutyczną;
  3. w zakresie umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów jest to w szczególności:
   1. tworzenie kół zainteresowań,
   2. prace indywidualne z uczniem zdolnym, umożliwianie mu realizacji indywidualnego programu lub toku nauki,
   3. proponowanie uczniom dodatkowych pytań i zadań na ocenę celującą na testach i sprawdzianach,
   4. organizowanie zajęć w zakresie: pomocy w nauce, przygotowania do egzaminów, konkursów czy olimpiad przedmiotowych;
  4. w zakresie sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami:
   1. prowadzenie diagnozy środowiska ucznia i rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia, jak i możliwości ich zaspokajania,
   2. organizowanie zajęć integracyjnych,
   3. zapewnianie okresu ochronnego w pierwszym i drugim tygodniu nauki,
   4. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
   5. współpracę z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i dziecku,
   6. współpracę z organami policji i straży miejskiej,
   7. składanie na posiedzeniach zespołów wychowawczych i rady pedagogicznej okresowej informacji o trudnościach wychowawczych występujących wśród uczniów danego oddziału,
   8. zapewnianie im możliwości korzystania z pomocy pedagoga lub psychologa szkolnego,
   9. umożliwianie uzyskiwania pomocy materialnej,
   10. zorganizowania stołówki szkolnej oraz świetlicy;
  5. w zakresie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi, w szczególności przez:
   1. zapewnienie możliwości dostępu do wszystkich sal i pomieszczeń w szkole,
   2. zapewnienie sprzętu i pomocy naukowych potrzebnych do realizacji programu nauczania i podstawy programowej dostosowanych do niepełnosprawności ucznia,
   3. dostosowania metod i form pracy na zajęciach lekcyjnych zgodnie z potrzebami ucznia wynikającymi z niepełnosprawności, zapewnienia możliwości udziału we wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę, w tym zajęciach dodatkowych, wycieczkach, uroczystościach szkolnych,
  6. w zakresie bezpieczeństwa w czasie sprawowania opieki nad uczniami podczas wycieczek i zajęć poza terenem szkoły organizowanych przez szkołę w szczególności przez:
   1. wyznaczanie przez dyrektora szkoły nauczyciela – kierownika grupy, który ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami praw w tym zakresie,
   2. współpracę z rodzicami uczniów, którzy na prośbę nauczyciela – organizatora mogą włączyć się do pomocy w zakresie organizacji wycieczki czy opieki nad uczniami, oraz pokrywają w pełni koszty z tym związane,
   3. zapoznanie z programem i regulaminem wycieczek oraz przepisami bezpieczeństwa,
   4. zapewnianie uczniom odpowiedniej liczby opiekunów w zależności od rodzaju wycieczki, niepełnosprawności uczniów i ich wieku,
   5. ubezpieczanie uczniów w zakresie nieszczęśliwych wypadków;
  7. w zakresie bezpieczeństwa uczniów, ochrony ich zdrowia, podnoszenia poziomu dyscypliny w szkole, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w szczególności przez:
   1. współpracę z organem prowadzącym szkołę w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz w podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkole,
   2. objęcie budynku oraz terenu szkoły monitoringiem wizyjnym,
   3. pełnienie przez nauczycieli dyżurów przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w trakcie przerw między zajęciami zgodnie z harmonogramem, ustalanym przez dyrektora szkoły,
   4. zapewnianie ciągłego nadzoru pedagogicznego na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
   5. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych zgodnie z odrębnymi przepisami,
   6. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,
   7. szkolenie wszystkich pracowników szkoły w zakresie bhp i ppoż.,
   8. uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć równomiernego rozłożenia lekcji,
   9. dostęp do Internetu zabezpieczonego przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów,
   10. umieszczanie w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku, regulaminów pracowni oraz instrukcji obsługi przy wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w procesie edukacyjnym,
   11. ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, zapoznanie z nimi całej społeczności szkolnej i skuteczne ich przestrzeganie,
   12. przestrzeganie praw ucznia,
   13. rozwiązywanie problemów poprzez prowadzenie rozmów, mediacji,
   14. sprawdzanie przez nauczycieli pomieszczeń, w których będą prowadzili zajęcia oraz sprzętu i pomocy dydaktycznych, którymi w trakcie zajęć będą się posługiwali,
   15. zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie uczniów oraz wykorzystanie czasu wolnego,
   16. prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań tematycznych dotyczących uzależnień, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, bulimii i innych zjawisk dotykających współczesny świat;
  8. w zakresie powierzania obowiązków wychowawcy nauczycielom:
   1. zapewnianie, w miarę możliwości, ciągłości pracy wychowawcy z danym oddziałem,
   2. zapewnianie pomocy i wsparcia wychowawcy w jego działaniach opiekuńczo – wychowawczych,
   3. organizowanie dla wychowawców warsztatów umiejętności wychowawczych;
  9. w zakresie innowacji i eksperymentów prowadzonych przez radę pedagogiczną:
   1. rozbudzanie zainteresowań problematyką innowacyjną i eksperymentalną członków rady pedagogicznej
   2. udzielanie pomocy formalno-prawnej zainteresowanym nauczycielom;
  10. w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej młodzieży:
   1. organizowanie wycieczek edukacyjnych do miejsc poświęconych pamięci narodowej,
   2. kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej poprzez udział w apelach poświęconych ważnym rocznicom państwowym,
   3. tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym poprzez udział w uroczystościach szkolnych,
   4. zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, zasadami i instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego,
   5. przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
  11. w zakresie tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego:
   1. realizowanie wymagań stawianych przez państwo w ramach nadzoru pedagogicznego,
   2. sprawowanie przez dyrektora i wicedyrektorów nadzoru pedagogicznego, w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
   3. uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
   4. tworzenie warunków do optymalnego rozwoju ucznia, przy jednoczesnym przygotowywaniu go do pracy na rzecz środowiska i przy współpracy ze środowiskiem,
   5. współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajemnego zrozumienia i działania w społeczności lokalnej,
   6. analizowanie i na bieżąco modyfikowanie statutu szkoły,
   7. realizowanie planów wynikających z koncepcji pracy szkoły;
  12. w zakresie organizowania wolontariatu w szkole:
   1. zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jego propagowanie,
  13. w zakresie promocji i ochrony zdrowia:
   1. prowadzenie strony internetowej szkoły,
   2. promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego,
   3. przygotowywanie w szkolnej stołówce zdrowych obiadów, propagowanie zdrowej żywności sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia,
   4. udział uczniów w konkursach poświęconych tematyce promocji i ochrony zdrowia,
   5. udział w akcjach typu: „Sprzątanie świata”, „Wiem co jem”,
   6. promowanie zbiórki odpadów i segregacji śmieci;
  14. w zakresie doradztwa zawodowego:
   1. systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie doradztwa zawodowego,
   2. pomoc uczniom w planowaniu ścieżki kształcenia i kariery zawodowej,
   3. prowadzenie zajęć związanych z poznaniem samego siebie, swoich umiejętności i predyspozycji oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i kariery zawodowej.
 4. Wszystkie działania, o których mowa w ust. 3 realizowane będą przez nauczycieli przy współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami świadczącymi w tym zakresie wsparcie i pomoc merytoryczną.
 5. Cele, o których mowa w ust. 3 osiągane są poprzez:
  1. przekazywanie uczniom wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości;
  2. zapoznawanie z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami współżycia społecznego;
  3. przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu rodzinnym i społecznym;
  4. wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy słabszym.

Rozdział 2 Formy realizacji zadań szkoły

§ 4

 1. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.
 2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
  2. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
  3. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
  4. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  5. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
  6. zajęcia wynikające z art. 42 Karty nauczyciela – zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,
 3. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia edukacyjne.
 4. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

Rozdział 3 Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

§ 5

 1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w szkole.
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły przy współpracy z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumienie z radą pedagogiczną.
 4. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego, wychowawca oddziału opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia go z rodzicami oddziału.
 5. Program, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest przez wszystkich nauczycieli szkoły.