DZIAŁ III ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 6

Organami szkoły są:

 1. dyrektor szkoły;
 2. rada pedagogiczna;
 3. samorząd uczniowski;
 4. rzecznik praw ucznia;
 5. rada rodziców.

Rozdział 1 – Dyrektor szkoły

§ 7

Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 1. Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności:
  1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
  2. sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
  3. realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
  4. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
  5. występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
  6. przyznawanie nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym corocznych nagród;
  7. zarządzanie funduszem socjalnym szkoły;
  8. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
  9. nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
  10. przewodniczenie radzie pedagogicznej;
  11. przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej i informowanie o ich terminie członków rady;
  12. dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy;
  13. opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły;
  14. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 2. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników.
 3. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.
 4. W wykonaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z organami, o których mowa w § 6 pkt 2, 3, 4.

§ 8

W szkole tworzone są stanowiska wicedyrektorów.

 1. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor, którego wyznacza dyrektor szkoły po konsultacji z organem prowadzącym.
 2. Zakres zadań i kompetencji dla wicedyrektorów opracowuje dyrektor szkoły.
 3. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze w szkole.

Rozdział 2 – Rada pedagogiczna

§ 9

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dydaktyczne, wychowawcze opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu szkoły oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych.

 1. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 3. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu, którym jest dyrektor szkoły. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.
 4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
  5. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły;
  6. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
  7. podejmowanie uchwał w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub placówce lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.
 5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.
 6. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
 7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
  2. projekt planu finansowego szkoły;
  3. wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 8. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 9. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 10. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

Rozdział 3 – Samorząd uczniowski

§ 10

 1. Samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”, tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin.
 3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 5. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
  6. prawo wyboru nauczyciela (nauczycieli) pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 6. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.
 7. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 12.

Rozdział 4 – Rzecznik praw ucznia

§ 11

 1. Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:
  1. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 526, 527)
  2. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 18 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 452 z późn.zm.)
 2. Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, wynikających bezpośrednio z regulaminów wewnątrzszkolnych, Statutu Szkoły i Konwencji o Prawach Dziecka.
 3. Wybory Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia
  1. Rzecznik wybierany jest przez społeczność uczniowską spośród wytypowanych osób, po uzyskaniu ich zgody;
  2. wybory są:
   1. tajne – każdy ma prawo do tajności swojego wyboru;
   2. powszechne – każdy uczeń jest w równej mierze uprawniony do głosowania;
   3. bezpośrednie – uczeń sam osobiście uczestniczy w wyborach;
   4. wybory inicjowane są przez SU;
   5. kandydatury podane są przez SU, radę rodziców i radę pedagogiczną
   6. rada pedagogiczna i rada rodziców mogą odstąpić od podawania kandydatów;
   7. przedstawienie kandydatów następuje w kampanii wyborczej;
   8. kampanię wyborczą przeprowadzają kandydaci pod nadzorem Komisji Wyborczej wyłonionej spośród SU i przedstawiciela rady pedagogicznej;
   9. wybory rzecznika odbywają się w II połowie września (dokładny termin ustala SU)
   10. stanowisko rzecznika obejmuje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów
   11. w przypadku jednakowej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie;
   12. głosy oddawane są na 1 kandydata;
   13. za przeprowadzenie wyborów odpowiedzialna jest Komisja Wyborcza SU;
   14. Komisja Wyborcza SU wybiera spośród siebie Komisję Skrutacyjną (liczącą oddane głosy);
   15. wyniki wyborów Komisja Wyborcza ogłasza na tablicy SU w dniu wyborów;
   16. rzecznik jest powoływany przez dyrektora szkoły;
   17. wręczenie aktu powołania odbywa się w obecności przedstawicieli SU i rady pedagogicznej;
 4. Zasady działania Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia
  1. Rzecznik pełni stałe dyżury, w czasie których przyjmuje uczniów.
  2. Uczniowie zgłaszają naruszenie swoich praw osobiście.
  3. Rzecznik wysłuchuje ucznia i sporządza notatkę z rozmowy.
  4. Rzecznik może być mediatorem między stronami.
  5. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.
  6. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.
 5. Zadania Rzecznika Praw Ucznia
  1. Zapoznawanie i propagowanie praw ucznia.
  2. Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
  3. Mediacja między stronami konfliktu.
  4. Rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów.
  5. Ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, pedagogiem szkolnym i Samorządem Uczniowskim.
  6. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
  7. Zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców, nauczycieli.
  8. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
  9. Wnioskowanie w sprawie zawieszenia kar i udzielanie poręczeń w wypadku ciężkiego naruszenia przepisów wynikających ze Statutu Szkoły i powszechnie przyjętych norm współżycia w społeczeństwie.
 6. Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy
  1. Znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
  2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
  3. Interwencja w razie naruszania praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
  4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
  5. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia.
  6. Składanie Dyrektorowi Szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu.
  7. Składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdań ze swojej działalności na koniec każdego semestru.
  8. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach
  9. Kontrola realizacji spraw spornych.
 7. W sprawach spornych ustala się następujący sposób postępowania
  1. Sytuacje konfliktowe powinny być rozwiązywane przy współdziałaniu wszystkich zainteresowanych stron.
  2. Spory rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia, wzajemnego poszanowania stron.
  3. Wszystkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
  4. Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi  w konflikcie.
  5. W przypadku niemożności załatwienia sprawy  w powyżej opisany sposób, decyzję w sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.
 8. Tryb postępowania w kwestiach spornych „nauczyciel – uczeń”
  1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
  2. Podjęcie mediacji ze stronami.
  3. W razie braku rozstrzygnięcia sporu odwołanie się do Rady Pedagogicznej.
  4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu wystąpienie do dyrektora szkoły o podjęcie decyzji

Rozdział 5 – Rada rodziców

§ 12

 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców.
 5. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 6. Do kompetencji rady rodziców należy:
  1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, o którym mowa w § 5;
  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
 8. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

Rozdział 6 – Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

§ 13

 1. Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły.
 2. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.
 3. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 4. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 5. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.
 6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków obowiązującą w szkole.
 7. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor szkoły, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 8. Wszelkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 13 niniejszego statutu.

§ 14

 1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim i radą rodziców przewiduje się następujący sposób postępowania:
  1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;
  2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
  3. dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
  4. swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor szkoły informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3.
 2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor szkoły, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, a dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.