DZIAŁ IV ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY (Rozdziały 7 – 11)

Rozdział 7 – Organizacja biblioteki szkolnej

§ 29

 1. Biblioteka jest pracownią interaktywną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warunków pracy nauczycieli, popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców uczniów oraz wiedzy o regionie.
 2. W bibliotece znajdują się podręczniki szkolne, które są własnością szkoły. Uczniowie otrzymują podręczniki na zasadzie użyczenia.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
 4. W skład biblioteki wchodzą:
  1. wypożyczalnia, w której gromadzi się, opracowuje i udostępnia zbiory oraz umożliwia użytkownikom korzystanie z łącza internetowego;
  2. czytelnia, w której udostępnia się księgozbiór podręczny na miejscu oraz umożliwia użytkownikom korzystanie z łącza internetowego.

§ 30

 1. Godziny pracy biblioteki są ustalane przez dyrektora szkoły i dostosowywane do tygodniowego rozkładu zajęć szkoły tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do księgozbioru.
 2. Do zadań biblioteki szkolnej należy:
  1. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z potrzebami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły;
  2. gromadzenie opracowywanie i użyczanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z regulaminem;
  3. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
  4. zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych czytelników;
  5. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
  6. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
  7. podejmowanie różnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
  8. wspomaganie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
  9. umożliwienie doskonalenia metod pracy nauczycieli;
  10. popularyzowanie wiedzy pedagogicznej.

§ 31

 1. Biblioteka współpracuje z:
  1. uczniami, na zasadach świadomego i aktywnego ich udziału, w zakresie rozbudzania i rozwijania zainteresowań czytelniczych, pogłębiania i wyrabiania nawyku czytania i samokształcenia;
  2. nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie gromadzenia materiałów dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji zajęć bibliotecznych, organizacji wspólnych przedsięwzięć;
  3. wychowawcami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie rozpoznawania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów;
  4. rodzicami, na zasadach partnerstwa, w zakresie przekazywania informacji o czytelnictwie, literaturze pedagogicznej;
  5. innymi bibliotekami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie wymiany doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych i innych zajęć edukacyjnych i kulturalnych;
  6. instytucjami kultury i stowarzyszeniami zgodnie z potrzebami.

§ 32

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
  1. gromadzenie, ewidencja i opracowywanie zbiorów bibliotecznych;
  2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych i udzielanie informacji bibliograficznych, źródłowych i tekstowych;
  3. poradnictwo w doborze odpowiedniej literatury;
  4. konserwacja zbiorów;
  5. inwentaryzacja i selekcja zbiorów;
  6. prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej;
  7. udział w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
  8. rozpoznawanie zainteresowań oraz innych potrzeb czytelniczych;
  9. wprowadzanie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa;
  10. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki.
 2. Nauczyciel bibliotekarz na koniec roku kalendarzowego dokonuje z działem księgowości porównania zapisów wynikających z książki inwentarzowej z zapisami zawartymi na koncie środków trwałych (książki) tego działu.
 3. W bibliotece przeprowadzana jest inwentaryzacja księgozbioru z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829).

Rozdział 8 – Działalność innowacyjna szkoły

§ 33

 1. Szkoła z własnej inicjatywy może prowadzić innowacje pedagogiczne, zwane dalej „innowacjami”.
 2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.
 3. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły.
 4. Dyrektor szkoły zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych.
 5. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor szkoły zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę.
 6. Innowacja, o której mowa w ust. 5 może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
 7. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
 8. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji.
 9. Autorzy (autor) zapoznają radę pedagogiczną z proponowaną innowacją.
 10. Dyrektor decyduje o wprowadzeniu innowacji po uzyskaniu:
  1. zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
  2. pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
 11. Każda innowacja po jej zakończeniu podlega procesowi ewaluacji. Sposób przeprowadzenia ewaluacji zawarty jest w opisie danej innowacji.

Rozdział 9 – Współpraca szkoły z rodzicami

§ 34

1. Warunkiem skutecznej współpracy z rodzicami uczniów jest jasne określenie celów i zasad.
1. Wspólnym celem, do którego dążą rodzice i nauczyciele jest wszechstronny rozwój dziecka.
2. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za wychowanie swojego dziecka i przyswajanie przez nie wartości, natomiast zadaniem szkoły jest wspieranie ich w podjętych przez nich działaniach.
3. Pamiętając, iż jednolite postępowanie wszystkich dorosłych jest bardzo ważne w procesie wychowania, należy podejmować wspólne działania.
4. Oczekiwania rodziców wobec szkoły to niezwykle ważna informacja dla placówki planującej swoje zadania, a opinia rodziców o szkole ma służyć poprawie jakości jej pracy.
5. Warunkiem poprawnych stosunków jest też aktywność i systematyczność.
6. Należy tak organizować współpracę z domem, by odbywała się ona zgodnie z przyjętymi powszechnie zasadami współdziałania nauczycieli i rodziców:
1) zasadą pozytywnej motywacji, gdyż nieodzownym warunkiem skutecznego współdziałania wychowawcy i rodziców jest dobrowolny i chętny w nim udział;
2) zasada partnerstwa, postulująca równorzędne prawa i obowiązki wychowawcy i rodziców, aby żadna ze stron nie czuła się mniej wartościowa od drugiej;
3) zasada wielostronnego przepływu informacji, zakładająca konieczność uruchomienia różnych źródeł porozumiewania między nauczycielem a rodzicami;
4) zasada jedności oddziaływań, przypominająca o konieczności realizowania przez szkołę i rodzinę zgodnych ze sobą celów wychowania;
5) zasada aktywnej i systematycznej współpracy, uwydatniająca potrzebę czynnego i stałego zaangażowania nauczycieli i rodziców w wykonywanie zadań wypływających ze współpracy.
1. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez:
1) organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg wcześniej przedstawionego harmonogramu;
2) prowadzenie konsultacji dla rodziców (dni otwartych), w trakcie, których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem (nauczycielami) sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego;
3) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. święto szkoły, jasełka, dzień wiosny;
4) włączanie rodziców w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
5) włączanie w organizację imprez danego oddziału i szkoły;
6) udzielanie, przez nauczycieli, bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia, wydarzeń klasowych i szkolnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego;
7) możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka.
2. Rodzice mają prawo do:
1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;
2) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
3) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie szkoły
z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;
4) dostępu do wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w szkole;
5) wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkole ich dzieci za pośrednictwem rady rodziców;
6) żądania wysokiej jakości usług edukacyjnych;
7) pomocy materialnej ze strony władz publicznych, w przypadku trudności finansowych uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w szkole;
8) zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami w szczególności z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, statutem szkoły i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w szkole;
9) pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły;
10) wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych takich jak: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie.
3. Rodzice mają obowiązek:
1) wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;
2) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;
3) przekazywania wszelkich informacji związanych z możliwością osiągnięcia wspólnych,
(tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych;
4) osobiście włączać się w życie szkoły ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej;
5) poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom, i ich szkole tak, aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania;
6) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
7) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
8) usprawiedliwić nieobecność swojego dziecka w szkole w ciągu 2 tygodni, można to zrobić elektronicznie przez dziennik elektroniczny.
9) w sytuacji odebrania dziecka podczas zajęć rodzic/osoba upoważniona ma obowiązek wypełnić i pozostawić nauczycielowi lub w sekretariacie szkoły kartę zwolnienia dziecka;
10) reagować na przejawy niewłaściwego zachowania swojego dziecka w szkole i poza jej terenem;
11) rodzice są zobowiązani respektować uchwały rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji;
12) systematycznie sprawdzać w dzienniku elektronicznym oceny i informację dotyczącego swojego dziecka.
5. Do szkoły nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących
i z objawami innych chorób.
6. W przypadku szczególnie rażącego zaniedbywania obowiązków wobec ucznia przez jego rodziców, zaniedbywania realizacji obowiązku szkolnego i niereagowania na wezwania szkoły, dyrektor szkoły może skierować sprawę do Sądu Rodzinnego.
6. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora szkoły z wnioskiem o:
1) udział jego dziecka nauką religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie;
2) odroczenie obowiązku szkolnego;
3) przyspieszenie obowiązku szkolnego;
4) objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem;
5) objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki;
6) realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.
7. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego przekazuje rodzicom kalendarz roku szkolnego oraz harmonogram spotkań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
8. Obecność rodziców/prawnych opiekunów na zebraniach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności z ważnych przyczyn, rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do ustalenia indywidualnego kontaktu z wychowawcą w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie od zebrania.
9. Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz rady oddziałowej. O każdym nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora szkoły.
10. Zebrania oddziałów są protokołowane.
11. Wychowawca oddziału może komunikować się z rodzicami wykorzystując: dziennik elektroniczny lub telefon, w uzasadnionych przypadkach dzienniczek papierowy.
12. Rozmowy odbywają się w klasach, gabinecie pedagoga lub innym przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu. Nauczyciele nie udzielają informacji o postępach ucznia: w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć, na korytarzu, boisku szkolnym i w czasie pełnienia dyżuru.
13. Szkoła nie udziela informacji o funkcjonowaniu ucznia w szkole drogą telefoniczną. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą Dyrektora szkoły może odbyć się taka rozmowa.

§ 35

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§ 36

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka zobowiązany jest przekazać dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Rozdział 10 – Organizacja stołówki szkolnej

§ 37

1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w szkole zorganizowana jest stołówka.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z ajentem, który wygrał konkurs na prowadzenie żywienia w szkole.
4. Dyrektor szkoły może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 2 i 3, jeżeli posiada na to środki finansowe:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
5. W szkole, w celu ułatwienia uczniom korzystania ze stołówki szkolnej, ustala się harmonogram wydawania obiadów.
6. W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków spożywania posiłków, dyrektor szkoły organizuje w stołówce dyżury nauczycieli, ustalając ich harmonogram.
7. W ramach pracy stołówki działa sklepik szkolny.

Rozdział 11 – Pomoc materialna oraz psychologiczno-pedagogiczna

§ 38

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego.
2. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne;
2) wyprawka szkolna;
3) zasiłek losowy.

§ 39

1. M. st. Warszawa uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na jego terenie.
2. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
3. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.
4. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:
1) wniosek rodziców;
2) wniosek dyrektora szkoły.

§ 40

1. W szkole każdy uczeń, rodzic i nauczyciel może skorzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu nie tylko indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, ale również czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie, w celu wsparcia potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowisku społecznym.
3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole uczniom udzielają nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, doradcy zawodowi zwani dalej „specjalistami”.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest bezpłatne i dobrowolne.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi podmiotami zajmującymi się wspieraniem szkół w tym zakresie.
8. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną może się zwrócić każdy podmiot funkcjonujący w szkole.
9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniami, głównie w formie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się i innych zajęć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ucznia w szkole.
10. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
11. W szkole ustala się następujące oddziaływania wychowawcze:
1) słowne zwracanie uwagi uczniowi w rozmowie indywidualnej lub na forum klasy;
2) wpis informacji o zachowaniu ucznia do dziennika elektronicznego;
3) bezpośrednia rozmowa z rodzicami;
4) posiedzenia zespołów wychowawczych;
5) nadzór pedagoga/psychologa nad dzieckiem, w ustalonej z rodzicami formie, np. kontrakt, metoda wspólnej sprawy;
6) stosowanie obowiązujących w szkole procedur;
7) stosowanie kar i nagród ujętych w statucie szkoły;
8) współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

§ 41

1. Do szkoły, na wniosek rodziców, przyjmuje się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, o którym mowa w § 2 pkt 17.
3. (Dodano) – Dla uczniów z klas 0-8 posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym
z zaleceniem wsparcia przez nauczyciela wspomagającego dyrektor ma obowiązek zapewnić taką formę pomocy.

§ 42

1. Jeżeli stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, obejmuje się go indywidualnym nauczaniem lub zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.
2. Objęcie ucznia indywidualnym nauczaniem wymaga zgody organu prowadzącego i jest udzielane na wniosek rodziców.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do dyrektora szkoły wraz z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem.
4. Indywidualne nauczania organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.
5. Indywidualne nauczania organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych
w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 3.
6. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.
7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
8. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnym, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków,
w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.
9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, wraz z uzasadnieniem składa się w formie pisemnej.
10. Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem, dyrektor szkoły umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

§ 43

1. Na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela opiekuna.
2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.
3. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.
4. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczenia.
5. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
6. Z wnioskiem o indywidualny program lub toki nauki mogą wystąpić rodzice lub nauczyciel.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który przygotowuje opinię o możliwościach, predyspozycjach i oczekiwaniach ucznia oraz jego osiągnięciach. Opinię wychowawcy dołącza się do wniosku wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.
8. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
9. Nauczyciel-opiekun opracowuje dla ucznia indywidualny program nauki lub akceptuje program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.
10. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie.
11. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom
z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,
z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
12. Uczeń, od klasy IV, realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 69.

§ 44

Szkoła, w celu wsparcia merytorycznego nauczycieli i specjalistów oraz w przypadku trudności z objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.