Regulamin

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DZIAŁAJĄCEJ 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53
IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO 
W WARSZAWIE
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Świetlica jest zorganizowana dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów Szkoły Podstawowej nr 53 w Warszawie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole
  ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów) lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki  w szkole.
 2. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje cele
  i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań
  wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie oraz w programie wychowawczym szkoły.
 3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy, opracowanego  w oparciu o koncepcję pracy szkoły oraz zgodnie z ramowym rozkładem dnia.
 4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele – wychowawcy świetlicy.
 5. Świetlica dysponuje pomieszczeniami, wskazanymi przez dyrektora szkoły.
 6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe.
 7. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.

CELE I ZADANIA

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych/zajęciach pozalekcyjnych, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
  • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej;
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej
   w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
  • organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień;
  • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;
  • upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
   i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
  • współpraca z rodzicami (opiekunami) i nauczycielami wychowanków, a także ze specjalistami zatrudnionymi w szkole;
  • kształtowanie właściwych relacji społecznych;
  • zapewnienie warunków bezpieczeństwa nauki i pracy.
 3. Oprócz wymienionych zadań świetlica może organizować imprezy szkolne (kulturalno – oświatowe, rozrywkowe i inne).
 4. Ponadto, świetlica może współpracować z placówkami oświatowymi, wychowawczymi, opiekuńczymi, kulturalnymi, profilaktyki i innymi wspomagającymi realizację zadań świetlicy.

 ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

 • Czas pracy świetlicy trwa od 7.00 do 17.30.
 • Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły.
 • Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
 • Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny, na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” (załącznik nr 1) i składanej przez pierwsze dwa tygodnie roku szkolnego.
 • Kartę zgłoszenia może wypełnić każdy z rodziców, wskazując osoby upoważnione
  do odbioru dziecka.
 • Dziecko jest zapisywane do świetlicy na dany rok szkolny. Zapisy do świetlicy odbywają się corocznie.
 • W miarę potrzeb rodziców (opiekunów) i możliwości szkoły zapisanie dziecka
  do świetlicy jest możliwe od września do czerwca danego roku szkolnego.
 • Kwalifikacji i przyjmowania dzieci do świetlicy na podstawie kart zgłoszeń dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 • Opieką wychowawczą w świetlicy są również objęci uczniowie zwolnieni
  z uczęszczania na zajęcia edukacyjne np. religii, wychowania fizycznego.
 • Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych.
 • Liczba uczniów w grupie wychowawczej, podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela, nie powinna przekraczać 25 wychowanków.
 • W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia: plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, żywego słowa, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne i inne.
 • Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia.
 • Ramowy rozkład dnia (załącznik nr 2) jest określeniem alternatywnych działań podejmowanych przez wychowanków pod kierunkiem wychowawców świetlicy
  w przybliżonych ramach czasowych.
 • Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie, m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły.
 • Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo – wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.
 • Zajęcia zorganizowane tematyczne zgodne z planem pracy świetlicy, odbywają się etapowo i w cyklach około 30 minutowych z uwzględnieniem planu zajęć edukacyjnych uczniów oraz przerw na posiłki. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do możliwości psychofizycznych dzieci.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY

 1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do:
 • opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej;
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej;
 • zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych
  na terenie świetlicy i poza nią;
 • udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych;
 • pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych;
 • pomocy w nauce;
 • życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień;
 • korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy;
 • poszanowania swojej własności;
 • higienicznych warunków przebywania w świetlicy.
 1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązane jest do:
 • przestrzegania ustaleń zawartych w dokumentach prawa wewnątrzszkolnego, w tym również w regulaminie świetlicy;
 • dbania o bezpieczeństwo swoje i innych;
 • przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy i na zajęciach świetlicowych spisanych w załączniku nr 3 „Kodeks wychowanka świetlicy”;
 • respektowania poleceń nauczyciela;
 • dbania o to, aby rzeczy ucznia były spakowane w plecaku i odłożone
  w wyznaczone miejsce w świetlicy.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (OPIEKUNÓW) DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY

 1. Rodzice (opiekunowie)  dzieci z  oddziałów  przedszkolnych  i uczniów  Szkoły Podstawowej nr 53 w Warszawie  mają  prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy,  jeśli  musi  ono  dłużej  przebywać  w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów) lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki
  w szkole.
 2. Rodzice  (opiekunowie)  mają  prawo  w  dowolnym  czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki  w świetlicy, informując o swojej decyzji.
 3. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie
  i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.
 4. Współpraca wychowawców i nauczycieli świetlicy z rodzicami (opiekunami) realizowana jest  w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji, informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy lub innej przewidzianej w Statucie Szkoły.
 5. W sprawach spornych rodzice (opiekunowie) mają prawo zgłosić się do wicedyrektora i dyrektora szkoły.
 6. Rodzice (opiekunowie) mają prawo otrzymywać podziękowania i listy gratulacyjne
  za działania na rzecz świetlicy.
 7. Rodzice (opiekunowie) maja prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy.
 8. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy
  od przekazania swojego dziecka pod opiekę  wychowawcy świetlicy od godz. 7.00
  i odebrania do godz. 17.30.
 9. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do zapoznania się z „Informacjami
  dla rodziców uczniów, zapisanych do świetlicy”, załącznikiem do „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” (załącznik 4).
 10. Rodzice (opiekunowie) są  zobowiązani do respektowania regulaminu świetlicy.
 11. Rodzice mają prawo dokonywać dobrowolnych wpłat na rzecz świetlicy.

NAGRODY I KARY

 1. Każdy wychowanek świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych oraz osoba działająca na rzecz świetlicy może otrzymać nagrodę.
 2. Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, aktywność prospołeczną, udział w konkursach, działania na rzecz społeczność świetlicowej, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą i inne postawy/zachowania/działania
  na forum świetlicy, będące pozytywnym przykładem dla innych lub wspomagające realizację zadań świetlicy.
 3. Nagrody są przyznawane przez wychowawców świetlicy z inicjatywy własnej lub innych członków społeczności szkolnej.
 4. Poniższy katalog nagród może być stosowany łącznie i w dowolnej kolejności.

Nagrody za bardzo dobre zachowanie w świetlicy

Zespół Wychowawców świetlicy ustala następujące nagrody z aktywny udział uczennicy/ucznia w życiu świetlicy i wzorowe przestrzeganie Kodeksu Wychowanka Świetlicy:

 1. pochwała,
 2. serduszko w konkursie grzeczności „Serduszko czy kleks?”,
 3. pochwała słowna wyrażona do rodziców,
 4. pochwała słowna wyrażona do wychowawcy,
 5. pochwała pisemna,
 6. wyróżnienie na koniec roku tytułem „Wzorowy świetlik” – dyplom,
 7. wyróżnienie na koniec roku tytułem „Wzorowy świetlik” – dyplom i nagroda rzeczowa.

Konsekwencje złego zachowania w świetlicy

Zespół Wychowawców Świetlicy ustala następujące konsekwencje naruszenia przez uczennicę/ ucznia Kodeksu Wychowanka Świetlicy, umów i kontraktów:

 1. słowne upomnienie,
 2. przeczytanie przez wychowanka i omówienie odpowiedniego punktu z Kodeksu Wychowanka Świetlicy,
 3. kleks w konkursie „Serduszko czy kleks?”,
 4. dyscyplinująca rozmowa indywidualna,
 5. przepisanie odpowiedniego fragmentu z Kodeksu Wychowanka Świetlicy,
 6. wyznaczenie wychowankowi innego dodatkowego zajęcia,
 7. przeniesienie ucznia do innej grupy,
 8. wpis uwagi do dzienniczka,
 9. informacja o złym zachowaniu ucznia do wychowawcy klasy,
 10. rozmowa dyscyplinująca z pedagogiem szkolnym,
 11. rozmowa dyscyplinująca z dyrektorem,
 12. powołanie Zespołu Wychowawczego i wezwanie na rozmowę rodziców ucznia,
 13. wnioskowanie o obniżenie uczniowi oceny z zachowania.

ZADANIA KIEROWNIKA ŚWIETLICY

 1. Zadania kierownika świetlicy:
 • organizuje pracę świetlicy w danym roku szkolnym,
 • opracowuje z Zespołem Wychowawców Świetlicy wewnątrzszkolne dokumenty związane z działalnością świetlicy, takie jak roczny: Plan dydaktyczno – wychowawczy świetlicy, Ramowy rozkład dnia, Regulamin świetlicy, sprawozdania z działalności świetlicy,
 • prowadzi ewidencję uczniów zapisanych do świetlicy,
 • prowadzi zajęcia z dziećmi w ramach ustalonego wymiaru i ustalonych godzin,
 • podejmuje decyzje związane z godzinami pracy wychowawców,
 • dokonuje kontroli wpisów do dzienników zajęć świetlicowych,
 • prowadzi doraźne i planowane obserwacje zajęć prowadzonych przez wychowawców świetlicy,
 • uczestniczy w rozwiązywaniu kwestii spornych będących udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • dba o systematyczne uzupełnianie wyposażenia i sprzętu,
 • dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy,
 • zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz monitoruje ich przestrzeganie,
 • dba o dobre imię i o promocję świetlicy w środowisku lokalnym.

ZADANIA NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 1. Wychowawca w świetlicy szkolnej:
 • prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy,
 • odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci,
 • dzieciom, będącym pod jego opieką zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość udziału w zajęciach tematycznych i kołach zainteresowań,
 • przestrzega ustaleń zawartych w dokumentach prawa wewnątrzszkolnego,
  w tym również regulaminu świetlicy,
 • prowadzi zajęcia z dziećmi w ramach ustalonego wymiaru i ustalonych godzin,
 • realizuje roczny plan pracy świetlicy, z uwzględnieniem ramowego rozkładu dnia,
 • dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy,
 • systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy,
 • przestrzega dyscypliny pracy,
 • sumiennie wypełnia obowiązki,
 • wykonuje prace zlecone przez wicedyrektora i dyrektora,
 • zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz monitoruje ich przestrzeganie,
 • dba o dobre imię i o promocję świetlicy w środowisku lokalnym.
 1. Wychowawca świetlicy ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej dyrektora i wicedyrektora szkoły, właściwych placówek i instytucji oświatowych.
 2. Wychowawca świetlicy wchodzi w skład Rady Pedagogicznej szkoły i składa śródroczne i roczne sprawozdania ze swojej działalności.
 3. Wychowawca świetlicy współpracuje z rodzicami (opiekunami), wychowawcami klas, pielęgniarką szkolną i Radą Pedagogiczną.

POWIERZANIE OPIECE I ODBIERANIE

 1. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego opiece, czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych.
 2. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie, mówi imię i nazwisko oraz klasę. Tak samo postępuje w przypadku odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze świetlicy.
 3. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy, który dokonuje identyfikacji osób uprawnionych do odbioru lub potwierdza zgodę na samodzielne wyjście.
 4. Dziecko, które samo wraca do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę rodziców (opiekunów).
 5. Za dziecko, które za pisemną zgodą rodzica (opiekuna) samo wraca do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną, odpowiada rodzic (opiekun), czyli osoba wydająca zgodę.
 6. W przypadku odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice (opiekunowie), wymagane jest pisemne upoważnienie.
 7. Rodzice (opiekunowie), których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo (które ukończyło 13 lat), wyrażają zgodę oraz podpisują oświadczenie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu.
 8. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun)
  i musi ono zawierać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko, datę oraz czytelny podpis rodzica (opiekuna).

SYTUACJE WYJĄTKOWE

 1. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie, wychowawca świetlicy informuje pielęgniarkę szkolną i przekazuje telefoniczną informację rodzicowi (opiekunowi) dziecka.
 2. Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi.
 3. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 17.30 wychowawca podejmuje następujące działania:
 • zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku,
 • kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami upoważnionymi do odbioru dziecka,
 • po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka) zawiadamia policję,
 • sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.
 1. Gdy dziecko jest odebrane przez rodzica (opiekuna) lub osobę upoważnioną
  po godzinie 17.30, fakt ten zostaje odnotowany w dzienniku obecności oraz potwierdzony podpisem osoby odbierającej i wychowawcy na notatce służbowej (data, godzina odbioru dziecka, dane osobowe  i podpis osoby odbierającej, podpis wychowawcy).
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun lub osoba upoważniona) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, należy:
 • niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,
 • nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły;
  w przypadku odmowy powiadomić policję lub straż miejską,
 • wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka, osobę upoważnioną,
 • jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić policję lub straż miejską,
 • wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia
  i podjętych działań.

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

Dokumentacja świetlicy to:

 1. Regulamin świetlicy
 2. Roczny Plan dydaktyczno – wychowawczy pracy świetlicy szkolnej
 3. Tygodniowy rozkład zajęć
 4. Ramowy rozkład dnia
 5. Dzienniki zajęć świetlicy
 6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej
 7. Śródroczne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej
 8. Protokoły ze spotkań ZWŚ
 9. Cele i zadania świetlicy na dany rok szkolny
 10. Informacje dla rodziców uczniów zapisanych do świetlicy
 11. Katalog nagród za bardzo dobre zachowanie w świetlicy i konsekwencje niewłaściwego zachowania
 1. Kodeks wychowanka świetlicy

WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY

 1. Pomieszczenia świetlicy zapewniają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Świetlica szkolna jest wyposażona w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 3. Wychowawcy świetlicy dysponują telefonem służbowym.
 4. Sprzęt i wyposażenie świetlicy służy zarówno pracownikom, jak i dzieciom.
 5. Pracownicy organizują przestrzeń i ustalają miejsca przechowywania zarówno własności świetlicy, jak i przedmiotów należących do osób korzystających
  ze świetlicy, np. odpowiednie miejsce na plecaki dzieci, właściwe miejsce
  na dokumentację, czy sprzęt audiowizualny.
 6. Dzieci mają prawo do korzystania z udostępnionego wyposażenia świetlicy.
 7. Wszyscy korzystający z pomieszczeń i wyposażenia świetlicy są zobowiązani
  do dbałości o mienie szkolne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowuje kierownik świetlicy
  z wychowawcami świetlicy  i przedkłada do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej.
 2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany uchwala Rada Pedagogiczna.
 3. Wnioskować o zmiany w statucie mogą: dyrektor szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, wychowawcy świetlicy.
 4. Powyższy regulamin jest jedynym obowiązującym rozporządzeniem świetlicy, dostępnym u kierownika świetlicy i w bibliotece szkolnej.
 5. Wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc z dniem obowiązywanie niniejszego regulaminu.
 6. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają inne dokumenty wewnątrzszkolne, a w szczególności Statut Szkoły.
 7. W pozostałych sprawach decyzję podejmuje wicedyrektor albo dyrektor szkoły.