PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Załącznik do Zarządzenia nr 20/2022/2023

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 53

Mariusza Zaruskiego w Warszawie

z dnia 30 maja 2023 r.

 

 

 

 

PROCEDURA ORGANIZOWANIA
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
 W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 53 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO 
W WARSZAWIE 

 

 

Podstawa prawna:

– Ustawa z 14 grudnia 2016r – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 900);

– Rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017r. poz.1643);

– Rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (teks jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1309);

 

I Odbiorcy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole  

 1.Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej:  

1) uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwłaszcza jeśli problemy ucznia wynikają:  

 1. a) z niepełnosprawności, 
 2. b) z niedostosowania społecznego,
 3. c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 
 4. d) z zaburzeń zachowania lub emocji; 
 5. e) ze szczególnych uzdolnień, 
 6. f) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 
 7. g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 
 8. h) z choroby przewlekłej,
 9. i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 10. j) z niepowodzeń edukacyjnych, 
 11. k) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 
 12. l) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą, 

2) rodzicom,  

3) nauczycielom.  

 

 

 

 

II Zasada dobrowolności  

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

 III Zasada współpracy  

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy: 

1) z rodzicami uczniów,  

2) z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi,  

3) z placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

IV Uprawnieni do wnioskowania o udzielanie pomocy  

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia,  

2) rodziców ucznia  

3) dyrektora szkoły,  

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,  

5) pielęgniarki szkolnej,  

6) poradni,  

7) instytucji organizujących pomoc uczniom z Ukrainy,   

8) pomocy nauczyciela,  

9) asystenta nauczyciela,  

10) pracownika socjalnego, 

11) asystenta rodziny,  

12) kuratora sądowego,  

13) organizacji pozarządowej, instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci 
i młodzieży, 

14) asystenta edukacji romskiej. 

V Obowiązki dyrektora  

 1. Dyrektor: 

1) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami i specjalistami udzielającymi uczniowi pomocy. 

VI Obowiązki nauczyciela/specjalisty  

 1. Nauczyciel/specjalista: 

1) rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,  

2) określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów,  

3) rozpoznaje przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole,  

4) podejmuje działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów,  

5) współpracuje z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,  

6) prowadzi obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów szczególnych uzdolnień, trudności w uczeniu się oraz wspomaganie uczniów w wyborze kierunków kształcenia i zawodu,  

7) w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne obserwacja zostaje zakończona analizą i oceną gotowości do podjęcia nauki w szkole,  

8) w przypadku uczniów klas I-III obserwacja ma na celu rozpoznanie deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,  

9) wspomaga uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy 
z uczniami.  

 

 

VII  Formy pomocy dla ucznia  

 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
  z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,  

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,  

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,  

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,  

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,  

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,  

7) porad i konsultacji,  

8) warsztatów. 

 1. Wymienione wyżej formy pomocy organizowane są na zasadach określonych
  w przepisach prawa. 

 

VIII Formy pomocy dla rodziców i nauczycieli  

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom
  w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.  

 

IX  Procedury udzielania pomocy  

1.Pomoc organizowania jest uczniowi, który posiada:  

1)  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

2)  orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,  

3) orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 

4) opinię poradni psychologiczno-pedagogiczne,  

5) oraz uczniowi, wobec którego stwierdzono potrzebę objęcia pomocą.  

6)  Przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.  

7)  W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną nauczyciel/specjalista niezwłocznie udziela uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy oraz informuje wychowawcę o potrzebie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

8)  Wychowawca informuje innych nauczycieli/specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem, jeśli uzna taką potrzebę.  

9)  Wychowawca we współpracy z nauczycielami/specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli/ specjalistów.  

10) W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w formach, o których mowa w rozporządzeniu, dyrektor szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.  

11)  Wychowawca, nauczyciele i specjaliści planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z jego rodzicami.  

12)  Po ustaleniu przez dyrektora wymiaru godzin, wychowawca informuje pisemnie rodziców 
o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin. Informacje przesyłane są za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub przekazywane na pisemnie.  

13)  Obowiązkiem rodziców jest potwierdzenie czy dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach.  

14)  Nauczyciele opracowują programy zajęć dla ucznia lub dla grupy uczniów.  

15)  Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

16)  Zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności IPET oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

 

X  Dokumentowanie udzielania pomocy 

 1. Wychowawca: 
 2. a) prowadzi wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 3. b) gromadzi potwierdzone przez rodziców pisemne informacje o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wymiarze godzin,           w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane oraz informacje od rodziców, czy dziecko będzie korzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej (wydruki z Librusa/ podpisane druki), 
 4. c) na koniec roku szkolnego przekazuje dokumentację do gabinetu pedagoga,
 5. Nauczyciele i specjaliści prowadzą dzienniki zajęć z uczniami zgodnie z obowiązującymi    w tym zakresie przepisami. Co najmniej raz, na koniec roku szkolnego, oceniają efektywność udzielanej pomocy oraz formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania. 
 6. W przypadku gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej        w szkole nie następuje poprawa jego funkcjonowania, dyrektor szkoły za zgodą rodziców występuje do poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. 

 

XI  Gromadzenie opinii i orzeczeń wydanych przez poradnie  

1.Opinie/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych przechowywane są w gabinecie psychologa i pedagoga szkolnego.  

2.Opinie/orzeczenia składane są przez rodziców w sekretariacie szkoły lub gabinecie PPP.

3.Sekretarz po zarejestrowaniu opinii przekazuje ją pedagogowi szkolnemu, którego obowiązkiem jest zapoznanie klasowego zespołu nauczycieli z treścią opinii i zawartymi w niej zaleceniami.