ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO
W WARSZAWIE

 

I Odbiorcy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

 1.Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1) uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwłaszcza jeśli problemy ucznia wynikają:

a) z niepełnosprawności,

b) z niedostosowania społecznego,

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

d) z zaburzeń zachowania lub emocji;

e) ze szczególnych uzdolnień,

f) ze specyficznych trudności w uczeniu się,

g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

h) z choroby przewlekłej,

i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

j) z niepowodzeń edukacyjnych,

k) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

l) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,

2) rodzicom,

3) nauczycielom.

II Zasada dobrowolności

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 III Zasada współpracy

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy:

1) z rodzicami uczniów,

2) z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi,

3) z placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

IV Uprawnieni do wnioskowania o udzielanie pomocy

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia,

2) rodziców ucznia

3) dyrektora szkoły,

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,

5) pielęgniarki szkolnej,

6) poradni,

7) instytucji organizujących pomoc uczniom z Ukrainy,  

8) pomocy nauczyciela,

9) asystenta nauczyciela,

10) pracownika socjalnego,

11) asystenta rodziny,

12) kuratora sądowego,

13) organizacji pozarządowej, instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży,

14) asystenta edukacji romskiej.

V Obowiązki dyrektora

 1. Dyrektor:

1) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami i specjalistami udzielającymi uczniowi pomocy.

VI Obowiązki nauczyciela/specjalisty

 1. Nauczyciel/specjalista:
 2. rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,
 3. określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
 4. rozpoznaje przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole,
 5. podejmuje działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów,
 6. współpracuje z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,
 7. prowadzi obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów szczególnych uzdolnień, trudności w uczeniu się oraz wspomaganie uczniów w wyborze kierunków kształcenia i zawodu,
 8. w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne obserwacja zostaje zakończona analizą i oceną gotowości do podjęcia nauki w szkole,
 9. w przypadku uczniów klas I-III obserwacja ma na celu rozpoznanie deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,
 10. wspomaga uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy
  z uczniami.

VII  Formy pomocy dla ucznia

 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
  z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

7) porad i konsultacji,

8) warsztatów.

 1. Wymienione wyżej formy pomocy organizowane są na zasadach określonych w przepisach prawa.

VIII Formy pomocy dla rodziców i nauczycieli

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom
  w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

IX  Procedury udzielania pomocy

 1. Pomoc organizowania jest uczniowi, który posiada:
 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 3. orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 4. opinię poradni psychologiczno-pedagogiczne,
 5. oraz uczniowi, wobec którego stwierdzono potrzebę objęcia pomocą.
 6. Przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
 7. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną nauczyciel/specjalista niezwłocznie udziela uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy oraz informuje wychowawcę o potrzebie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 8. Wychowawca informuje innych nauczycieli/specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem, jeśli uzna taką potrzebę.
 9. Wychowawca we współpracy z nauczycielami specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno–pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli specjalistów.
 10. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w formach, o których mowa w rozporządzeniu, dyrektor szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.
 11. Wychowawca, nauczyciele i specjaliści planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z jego rodzicami.
 12. Po ustaleniu przez dyrektora wymiaru godzin, wychowawca informuje pisemnie rodziców
  o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin. Informacje przesyłane są za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub przekazywane na pisemnie.
 13. Obowiązkiem rodziców jest potwierdzenie czy dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach.
 14. Nauczyciele opracowują programy zajęć dla ucznia lub dla grupy uczniów.
 15. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 16. Zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności IPET oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu

X  Dokumentowanie udzielania pomocy

 1. Wychowawca:
 2. prowadzi wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 3. gromadzi potwierdzone przez rodziców pisemne informacje o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane oraz informacje od rodziców, czy dziecko będzie korzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej (wydruki z Librusa/ podpisane druki),
 4. na koniec roku szkolnego przekazuje dokumentację do gabinetu pedagoga,
 5. Nauczyciele i specjaliści prowadzą dzienniki zajęć z uczniami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Co najmniej raz, na koniec roku szkolnego, oceniają efektywność udzielanej pomocy oraz formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania.
 6. W przypadku gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w szkole nie następuje poprawa jego funkcjonowania, dyrektor szkoły za zgodą rodziców występuje do poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.

XI  Gromadzenie opinii i orzeczeń wydanych przez poradnie

 1. Opinie/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych przechowywane są w gabinecie psychologa i pedagoga szkolnego.
 2. Opinie/orzeczenia składane są przez rodziców w sekretariacie szkoły lub gabinecie PPP. Sekretarz po zarejestrowaniu opinii przekazuje ją pedagogowi szkolnemu, którego obowiązkiem jest zapoznanie klasowego zespołu nauczycieli z treścią opinii i zawartymi
  w niej zaleceniami.