NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY/ WSPÓŁORGANIZUJĄCY PROCES KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

I  Zadania nauczyciela:

  1. pomoc uczniowi w opanowaniu materiału edukacyjnego odpowiedniego dla jego poziomu nauki
  2. wspieranie podopiecznego w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym
  3. pomaganie mu we wzrastaniu w środowisku szkolnym na takich zasadach, na jakich uczeń potrafi
  4. wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizacja zintegrowanych działań o kreślonych w programie edukacyjnym
  5. prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami pracy wychowawczej i integracyjnej
  6. uczestniczenie w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli
  7. udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze form
    i metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zadania nauczyciela wspomagającego w szkolnej rzeczywistości są codziennie inne i wynikają z indywidualnych, często bardzo różnych potrzeb, zaburzeń czy ogólnego sposobu funkcjonowania ucznia.