Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych),  Dz. Urz. UE L119,s1,z04.05..2016r.),zwanego dalej RODO, informuję, że administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego, reprezentowana przez Dyrektora Edytę Barańczyk, z siedzibą
w Warszawie ul. Rudzka 6
, która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art.6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit .g oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą – Prawo Oświatowe  i Ustawą  o Systemie  Informacji Oświatowej.

Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w trybie art.15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego  w zgodności z art. 77 RODO.

Inspektorem Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 53 jest p. Sebastian Zubowicz

email: iodo@dbfobielany.waw.pl