PEDAGOG SPECJALNY

PEDAGOG SPECJALNY

Do zadań pedagoga specjalnego należą:

 1. Współpraca z zespołem mającym opracować dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.
 2. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów,  ale także z rodzicami oraz uczniami.
 3. W ramach tej współpracy będzie m.in.:
  • rekomendowanie dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły,
  •  diagnozowanie  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia  mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
 4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
  w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron. 
 5. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom.