PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI
I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY
W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI
I MŁODZIEŻY ORAZ W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH

 

       I.          Procedura bezpieczeństwa w szkole.

 • Procedury usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz egzekwowania realizacji obowiązku szkolnego.

       1.2.  Procedura odnotowywania obecności i odbioru dzieci ze świetlicy.

 1. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.
 2. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływam alkoholu lub narkotyków.
 3. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyk.
 4. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.
 5. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia.
 6. Procedura postępowania w przypadku wagarów ucznia.
 7. Procedura postępowania w przypadku kradzieży.
 8. Procedura postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego.
 9. Procedura postępowania w przypadku zastraszania, wymuszania lub wyłudzenia.
 10. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania uczniów.
 11. Procedura postępowania w przypadku przyniesienia lub używania niebezpiecznych narzędzi.
 12. Procedura postępowania w przypadku zniszczenia mienia prywatnego lub szkolnego.
 13. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowanie pracownika szkoły wobec ucznia.
 14. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia – sprawcy przestępstwa lub czynu karalnego.
 15. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą przestępstwa lub czynu karalnego.
 16. Procedura postępowania w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela.
 17. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia stosowania przemocy domowej wobec ucznia.
 18. Procedura postępowania, gdy nauczyciel na terenie szkoły znajduje podejrzaną substancję, materiał wybuchowy, broń.
 19. Procedura postępowania na wypadek pożaru.
 20. Procedura postępowania w razie powodzi.
 21.  Procedura postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej
  u ucznia.
 22. Procedura postępowania w przypadku dostarczenia do szkoły podejrzanego przedmiotu lub przesyłki.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego.
 2. Procedura postępowania w wypadku samobójstwa lub zabójstwa ucznia.
 3. Procedura postępowania w wypadku próby samobójczej.
 4. Procedura postępowania na wypadek ewakuacji szkoły.
 5. Procedura współpracy szkoły z policją.
 6. Procedura współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 7. Procedura reagowania wobec ofiary cyberprzemocy.
 8. Procedura reagowania wobec sprawcy cyberprzemocy.

 

 1. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, każdy na swoim odcinku pracy, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole lub podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę.

 

 1. Dzieci, które przyjdą do szkoły przed godz. 7.45, mają obowiązek udać się do świetlicy. Dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki do czasu rozpoczęcia zajęć, zapisane są do świetlicy szkolnej. Za bezpieczeństwo dzieci w świetlicy odpowiadają wychowawcy świetlicy.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci z klas I-III przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i w czasie przerw
  w zajęciach odpowiada wychowawca lub nauczyciel prowadzący zajęcia, na przykład: języka angielskiego, religii itp.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci z klas IV-VIII przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych
  i w czasie przerw odpowiada nauczyciel dyżurny zgodnie z harmonogramem.
 4. Dyżur przed lekcjami rozpoczyna się o godz. 7:45.
 5. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżur w szatniach i na korytarzu przy sali gimnastycznej.
 6. Na lekcje wychowania fizycznego w szkole i na boisko uczniowie udają się pod opieką nauczycieli.
 7. Nieobecnego w szkole nauczyciela zastępuje na dyżurze inny wyznaczony nauczyciel zgodnie
  z księgą zastępstw.
 8. Za bezpieczeństwo podczas zajęć lekcyjnych, zajęć dodatkowych i nadobowiązkowych, zawodów sportowych, dyskotek odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca.
 9. Obowiązkiem nauczyciela jest respektowanie zaleceń i ograniczeń wskazanych wobec konkretnego dziecka lub danej grupy.
 10. Każde zajęcia rozpoczynają się od sprawdzenia listy obecności i ustalenia przyczyny nieobecności ucznia.
 11. W pierwszym dniu zajęć w danym roku szkolnym wychowawca zapoznaje uczniów
  z zasadami bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią. O zasadach tych należy przypominać podczas roku szkolnego, zwłaszcza przy okazji wycieczek, ferii itp.
 12. W każdej sali w widocznym miejscu znajduje się regulamin bezpiecznego zachowania i postępowania, z którym zapoznaje się uczniów na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym.
 13. Niesprawny sprzęt, zagrażający bezpieczeństwu, zabezpiecza nauczyciel i zgłasza ten fakt do dyrektora.
 14. Wyjazdy i wyjścia na wycieczki odbywają się zgodnie z odrębnymi przepisami. Kierowników obowiązuje każdorazowo:
 15. wypełnienie karty wycieczki;
 16. zawiadomienie rodziców o programie, terminie wycieczki, godzinie wyjazdu i powrotu;
 17. sprawdzenie listy obecności, zapoznanie uczestników z regulaminem;
 18. dokonanie stosownych wpisów w dzienniku;
 19. Uczeń, który z różnych przyczyn nie bierze udziału w wycieczce, pozostaje pod opieką rodziców

lub opieką świetlicy.

 1. Uczeń, który zachorował, może udać się do domu wyłącznie pod opieką rodziców lub wskazanego opiekuna.
 2. Nauczyciel, który prowadzi ostatnią lekcję klasy w danym dniu, ma obowiązek odprowadzenia uczniów do szatni i przypilnowania porządku, gdy uczniowie ubierają się. Dzieci pozostające w szkole, udają się do świetlicy lub zajęcia dodatkowe.
 3. W razie wystąpienia sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu należy natychmiast opuścić szkołę lub inne zagrożone miejsce.
 4. Zasady postępowania w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku określa odrębna procedura.
 5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostających na boisku szkolnym po zakończonych zajęciach lekcyjnych.
 6. Dyrektor zapewnia właściwy stan techniczny obiektu i wyposażenia szkoły zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 7. Dyrektor prowadzi nadzór pedagogiczny, dbając o zachowanie bezpieczeństwa w podejmowanych działaniach dydaktyczno- wychowawczo – opiekuńczych.
 8. Dyrektor organizuje szkolenia dla pracowników z zakresu BHP, ppoż. oraz udzielania pierwszej pomocy.
 9. W szkole organizowane są próbne alarmy i ewakuacje.

 I a. PROCEDURY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI

ORAZ EGZEKWOWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia listy obecności na początku każdych zajęć
  i zaznaczenia w dzienniku obecności i nieobecności ucznia .
 2. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka w ciągu 2 tygodni poprzez dziennik elektroniczny.
 3. O przewidywanej, trwającej dłuższej niż tydzień, nieobecności ucznia ( np. spowodowanej wyjazdem ), rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę wcześniej.
 4. Jeżeli nieobecność nie została usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie, wychowawca natychmiast powiadamia o tym fakcie rodziców lub opiekunów ucznia.
 5. Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć przed ich zakończeniem w danym dniu, wychowawca, a pod jego nieobecność dyrektor lub pedagog może zwolnić ucznia na podstawie pisemnej prośby rodziców zamieszczonej w dzienniku lub dostarczonej osobiście przez ucznia.
 6. W przypadku złego samopoczucia ucznia, można go zwolnić z zajęć szkolnych po kontakcie
  z rodzicami i przyjściu po dziecko rodzica lub wskazanego przez niego opiekuna.
 7. W przypadku często powtarzającej się nieobecności ucznia na danej lekcji, nauczyciel informuje
  o tym fakcie wychowawcę oraz pedagoga.
 8. W przypadku braku współpracy rodziców z wychowawcą klasy, rodzic otrzymuje ze szkoły pismo
  o braku realizacji obowiązku szkolnego i wynikających z tego konsekwencjach.
 9. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły kieruje wniosek do policji, sądu.

 

I b. PROCEDURA ODNOTOWYWANIA OBECNOŚCI I ODBIORU DZIECI ZE ŚWIETLICY

 1. Przed lekcjami, dzieci zapisane do świetlicy, przychodzą samodzielnie lub pod opieką rodziców do sali nr 12.
 2. Dziecko zgłasza się do dyżurnego wychowawcy, jego obecność jest odnotowywana na liście obecności za pomocą kreski .
 3. Na lekcje uczniowie klas 0-I wychodzą ze świetlicy pod opieką nauczyciela rozpoczynającego naukę z daną klasą. Pozostali uczniowie udają się na lekcje samodzielnie, po uprzednim przypomnieniu ze strony wychowawcy świetlicy.
 4. Po skończonych lekcjach dzieci do świetlicy przyprowadza wychowawca klasy lub nauczyciel kończący lekcje z daną klasą- dotyczy to klas 0-3.
 5. Dzieci wychodzą do domu pod opieką rodziców, opiekunów, dziadków lub innych osób, które zostały zgłoszone na piśmie przez rodziców jako osoby upoważnione do odbioru dziecka.
 6. Również zgoda na samodzielne wychodzenie dziecka ze świetlicy do domu jest zgłoszona na piśmie przez rodziców dziecka, z podaniem godziny wyjścia każdego dnia.
 7. Wyjście dziecka do domu nauczyciel odnotowuje na liście obecności odpowiednim znakiem
  – M-mama, T – tata, Op – opiekun, B – babcia, Dz – dziadek, S – samodzielnie wyjście ucznia
 8. W razie wątpliwości nauczyciel ma do wglądu karty zgłoszeń dziecka do świetlicy i numery telefonów do rodziców/opiekunów prawnych.
 9. Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy zostali poinformowani, że nauczyciel-wychowawca nie jest upoważniony do zwolnienia dziecka ze szkoły do domu na podstawie rozmowy telefonicznej.
 10. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące
  o demoralizacji
 11. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły przekazuje uzyskaną informację wychowawcy ucznia.
 12. Wychowawca informuje o tym fakcie dyrektora szkoły, pedagoga.
 13. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/ prawnych opiekunów ucznia/, przekazuje uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zobowiązuje do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Wychowawca może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do odpowiedniej poradni lub udział dziecka w programie terapeutycznym.
 14. Gdy rodzice odmawiają współpracy i nie stawiają się do szkoły mimo wezwań, a napływają wiarygodne informacje o demoralizacji dziecka, dyrektor szkoły powiadamia pisemnie o zaistniałej sytuacji policję i sąd rodzinny.

 

III. W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o swych przypuszczeniach wychowawcę klasy.
 2. Wychowawca izoluje ucznia od reszty klasy, zapewnia mu opiekę osoby dorosłej.
 3. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia udziela pierwszej pomocy, wzywa pogotowie ratunkowe.
 4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców (opiekunów prawnych), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
 5. Wychowawca jest zobowiązany do przekazania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji na temat zdarzenia oraz przeprowadzenia rozmowy z uczniem w ich obecności.
 6. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest agresywny bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu, zdrowiu innych osób, a rodzice lub prawni opiekunowie odmawiają przyjścia do szkoły.
  W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia ucznia w tej placówce zawiadamia się rodziców (opiekunów prawnych) oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
 7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji i sądu rodzinnego.

 

 1. W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJI RZYPOMINAJĄCEJ WYGLĄDEM NARKOTYK
 2. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, w obecności drugiej osoby zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji. Próbuje ustalić, do kogo znaleziona substancja należy, o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych.
 3. O zaistniałym fakcie informuje dyrektora szkoły, który ma obowiązek wezwać policję.
 4. Po przybyciu policji dyrektor niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję, a także informuje
  o okolicznościach zdarzenia.

 

 1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK
 2. Nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły.
 3. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, dyrekcji) ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu podejrzaną substancję, pokazał zawartość torby itp. Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie przeszukać odzieży ani torby ucznia – jest to czynność zastrzeżona dla policji.
 4. W przypadku oddania nauczycielowi przez ucznia podejrzanej substancji, szkoła przekazuje ją niezwłocznie policji.
 5. Wychowawca powiadamia o zaistniałym fakcie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia
  i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole lub miejscu przebywania ucznia.
 6. W przypadku, gdy uczeń odmawia oddania podejrzanej substancji, policja w obecności rodziców (opiekunów prawnych) ucznia przeprowadza rewizję.
 7. Wychowawca i dyrektor szkoły przeprowadzają rozmowę z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
 8. Jeżeli posiadanie narkotyków zostanie potwierdzone, wychowawca udziela uczniowi nagany
  i obniża ocenę z zachowania.
 9. Z przebiegu zdarzenia sporządza się notatkę służbową.

 

 1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA PALENIA TYTONIU PRZEZ UCZNIA
 2. Nauczyciel lub pracownik szkoły przekazuje informację wychowawcy klasy.
 3. Wychowawca powiadamia o fakcie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia oraz dyrekcję.
 4. Wychowawca, pedagog przeprowadzają rozmowę dyscyplinującą , informują ucznia w obecności rodziców (opiekunów prawnych) o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia tytoniu przez osoby niepełnoletnie.
 5. Wychowawca klasy wyciąga w stosunku do ucznia konsekwencje zapisane w  Statucie  Szkoły.

 

VII. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI WAGARÓW UCZNIA

 

 1. W przypadku dłuższej ( tygodniowej) nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, wychowawca zobowiązany jest telefonicznie powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o nieobecności w celu ustalenia przyczyny nieobecności.
 2. W przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) zapomniał o usprawiedliwieniu nieobecności ucznia, wychowawca na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego) usprawiedliwia nieobecność ucznia w szkole.
 3. W przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) nie wiedział o nieobecności ucznia, wychowawca wpisuje w dzienniku szkolnym nieobecność nieusprawiedliwioną.
 4. W przypadku zdiagnozowania wagarów ucznia wychowawca przeprowadza rozmowę
  z uczniem, informuje o konsekwencjach, jeśli dany czyn będzie się powtarzał.
 5. W przypadku braku informacji ze strony rodziców (opiekunów prawnych) o nieobecności ucznia trwającej dłużej niż tydzień, wychowawca zobowiązany jest do kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia i ustalenia przyczyny nieobecności.
 6. W przypadku, gdy niemożliwe jest nawiązanie kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia, po dwóch tygodniach nieobecności dyrektor szkoły wysyła pisemne zawiadomienie do rodziców (opiekunów prawnych) o absencji ucznia i nie realizowaniu przez niego obowiązku szkolnego.
 7. W przypadku dalszego braku reakcji rodziców (opiekunów prawnych) ucznia następuje wszczęcie postępowania administracyjnego i administracyjna egzekucja realizacji obowiązku szkolnego przez dyrektora szkoły.

 

 

VIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY

 

 1. Wychowawca przeprowadza z poszkodowanym uczniem rozmowę  w celu ustalenia przyczyn kradzieży.
 2. O zaistniałej sytuacji wychowawca informuje dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych) ucznia i przekazuje informacji
  o zdarzeniu.
 4. W stosunku do ucznia wychowawca klasy wyciąga konsekwencje zapisane w Statucie Szkoły.
 5. Uczeń zostaje zobowiązany do oddania skradzionej rzeczy, ewentualnie pokrycia kosztów skradzionego przedmiotu.
 6. W przypadku powtórzenia się czynu, dyrektor szkoły powiadomienie policję.

 

IX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA PO ZAISTNIENIU WYPADKU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. Nauczyciel, który pierwszy znalazł się na miejscu zdarzenia, niezwłocznie udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.
 2. Jeżeli zaistnieje potrzeba nauczyciel, pielęgniarka  wzywa karetkę pogotowia.
 3. Wychowawca klasy o wypadku informuje  dyrektora szkoły oraz rodziców (opiekunów prawnych).
 4. Jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku należy natychmiast opuścić i pozostawić nienaruszone.
 5. Po każdym wypadku dyrektor szkoły sporządza notatkę i podejmuje działania mające na celu likwidację przyczyn wypadku.
 6. W wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły postępuje zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 

 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZASTRASZANIA, WYMUSZANIA LUB WYŁUDZANIA
 2. W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) faktu zastraszania, wymuszania lub wyłudzenia, nauczyciel informuje o tym zdarzeniu dyrektora szkoły.
 3. Dyrektor szkoły ustala okoliczności zdarzenia, świadków i sprawcę oraz informuje pedagoga szkolnego i wychowawcę klasy.
 4. O zdarzeniu i konsekwencjach wynikających ze zdarzenia informuje ofiarę, sprawcę oraz ich rodziców (opiekunów prawnych). Sporządza stosowną dokumentację.
 5. W szczególnych przypadkach informuje o zdarzeniu policję, sąd rodzinny.

 

 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIÓW
 2. Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania uczniów/bójka, pobicie/, jest zobowiązany do:
  1. natychmiastowej, stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację, tzn.:
   • stara się rozdzielić uczniów i odizolować sprawcę od ofiary;
   • zgłasza zaistniały fakt do wychowawcy klasy, pedagoga, dyrektora;
   • zaprowadzenia ucznia poszkodowanego do pielęgniarki szkolnej
  2. Wychowawca, pedagog przeprowadzają z uczniem rozmowę, w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.
  3. W przypadku gdy agresja skierowana jest przeciwko drugiej osobie, wychowawca, pedagog

przeprowadzają rozmowę wyjaśniającą, ustalają formę zadośćuczynienia.

 1. Ofiara zajścia zostaje otoczona szczególną opieką wychowawcy klasy.
 2. O udziale uczniów w zdarzeniu, uzyskanych wyjaśnieniach, podjętych działaniach przez szkołę,
 3. rodzice informowani są, w możliwie najkrótszym czasie.
 4. Rodzice ofiary zajścia otrzymują informację o  możliwości dochodzenia praw poprzez zgłoszeni zajścia    
 5.  
 6. Sprawca zdarzenia ponosi konsekwencje wynikające z zapisów w Statucie Szkoły.
 7. W przypadku powtarzających się zdarzeń lub zachowań agresywnych szkoła informuje o nich policję.

 

 

XII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZYNIESIENIA PRZEZ UCZNIA BĄDŹ UŻYWANIA NIEBEZPIECZNYCH NARZĘDZI

 1. W przypadku posiadania niebezpiecznego przedmiotu przez ucznia nauczyciel jest zobowiązany do natychmiastowego odebrania go uczniowi. W przypadku odmowy wzywa rodziców lub patrol szkolny.
 2. Nauczyciel zabezpiecza przedmiot i informuje o zdarzeniu wychowawcę.
 3. Wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia z uczniem rozmowy profilaktycznej.
 4. Wychowawca informuje rodziców (opiekunów prawnych) o zdarzeniu oraz przekazuje im przedmiot, informując o konsekwencjach zaistnienia podobnej sytuacji.

 

XIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNISZCZENIA MIENIA PRYWATNEGO LUB SZKOLNEGO

 1. Wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym ustala wszystkie okoliczności zdarzenia.
 2. Pedagog powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
 3. Pedagog organizuje spotkanie poszkodowanego, sprawcy, ich rodziców (opiekunów prawnych) celem ustalenia formy zadośćuczynienia poszkodowanemu oraz naprawy mienia szkoły. Pedagog lub wychowawca sporządza stosowną notatkę.
 4. W szczególnych sytuacjach szkoła informuje o zdarzeniu odpowiednie organy.

 

 

 

 

XIV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA PRACOWNIKA SZKOŁY WOBEC UCZNIA

 1. Na wniosek ucznia, rodziców (opiekunów prawnych) dyrekcja szkoły niezwłocznie przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
 2. W przypadku potwierdzenia się zarzutów, dyrektor szkoły podejmuje postępowanie dyscyplinarne wobec pracownika (zgodnie z obowiązującym prawem).

 

 1. POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA – SPRAWCY PRZESTĘPSTWA LUB CZYNU KARALNEGO
 2. Nauczyciel niezwłoczne powiadamia dyrektora szkoły o zdarzeniu.
 3. Wychowawca klasy, pedagog dokonują ustaleń dotyczących przebiegu zdarzenia, osób uczestniczących w nim.
 4. Wychowawca klasy informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o zdarzeniu..
 5. Dyrektor szkoły powiadamia o zdarzeniu policję .
 6. Dyrektor szkoły odpowiada za zabezpieczenie dowodów przestępstwa.

 

XVI. POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA, KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA LUB CZYNU KARALNEGO

 1. W razie potrzeby należy udzielić uczniowi  pierwszej pomocy  lub wezwać  pogotowie ratunkowe.
 2. Należy niezwłoczne powiadomić dyrektora szkoły o zdarzeniu..
 3. Wychowawca klasy niezwłocznie o zdarzeniu powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ofiary.
 4. O zdarzeniu dyrektor szkoły powiadamia policję oraz inne organa.

 

XVII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESJI UCZNIA WOBEC NAUCZYCIELA.

 1. Poszkodowany nauczyciel przekazuje informację o zdarzeniu dyrektorowi szkoły.
 2. Ustala się przebieg zajścia i świadków zdarzenia.
 3. Dyrektor wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) celem omówienia zaistniałej sytuacji
  i ustalenia konsekwencji w stosunku do sprawcy. Sporządza notatkę służbową.
 4. W przypadku gdy agresywne zachowania ucznia nie ustępują, dyrektor szkoły wzywa Patrol Szkolny, pogotowie.
 5. W sytuacji gdy sprawca po raz kolejny dopuszcza się  zachowania agresywnego wobec nauczyciela, dyrektor szkoły  powiadamia odpowiednie organy.

 

XVIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA STOSOWANIA PRZEMOCY DOMOWEJ WOBEC UCZNIA

 1. Przekazanie informacji wychowawcy, pedagogowi szkolnemu i dyrektorowi.
 2. Wychowawca klasy przeprowadza rozmowę z uczniem. Sporządza notatkę służbową.
 3. W przypadku potwierdzenia doniesienia wskazującego na stosowanie przemocy wobec dziecka szkoła powiadamia policję, sąd rodzinny i inne organy.

 

XIX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W WYPADKU, GDY NAUCZYCIEL NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE PODEJRZANĄ SUBSTANCJĘ, MATERIAŁ WYBUCHOWY, BROŃ

 1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję lub przedmiot przed dostępem do nich innych osób oraz ewentualnym ich zniszczeniem.
 2. Powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję.
 3. Dyrektor celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie szkoły
  w szczególnych sytuacjach ogłasza ewakuację placówki.
 4. Dyrektor przekazuje znalezioną substancję lub przedmiot policji i informuje o szczegółach zdarzenia. Powiadamia odpowiednie służby i władze oświatowe. Sporządza notatkę służbową.

 

XX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU

 

 1. Należy uruchomić alarm przeciwpożarowy , powiadomić dyrektora oraz wszystkie osoby znajdujące się w strefie pożaru.
 2. Zawiadomić straż pożarną, policję, władze oświatowe w razie potrzeby inne służby ratunkowe.
 3. Bezzwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu gaśniczego znajdującego się
  w budynku.
 4. Zarządzić ewakuację ze strefy zagrożonej.
 5. Zlecić wyłączenie dopływu gazu i prądu.
 6. W miarę możliwości usunąć z terenu pożaru znajdujące się tam materiały palne, toksyczne, cenny sprzęt oraz ważne dokumenty.
 7. Nie należy otwierać bez wyraźnej potrzeby drzwi i okien.
 8. Wchodząc do pomieszczenia objętego pożarem, należy poruszać się w pozycji blisko posadzki wzdłuż ściany, usta zasłonić wilgotną tkaniną.
 9. Po przybyciu właściwych służb należy poinformować je o podjętych działaniach
  i bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

 

XXI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE POWODZI

 

 1. Po otrzymaniu informacji o możliwości zalania budynku przeprowadza się ewakuację.
 2. Należy zapewnić uczniom opiekę podczas ewakuacji i w miejscu docelowym.
 3. Nauczyciel powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) o zdarzeniu i miejscu przebywania dzieci.
 4. Należy prowadzić ewidencję odbieranych dzieci przez rodziców (opiekunów prawnych).
 5. Zaleca się wyłączenie dopływu gazu i prądu.
 6. W miarę możliwości należy przenieść wartościowe rzeczy na wyższe kondygnacje lub poza budynek szkoły.
 7. Należy zabezpieczyć budynek  poprzez uszczelnienie drzwi i nisko położonych otworów.
 8. Należy prowadzić dokumentację działań i powiadomić właściwe władze oświatowe.

 

XXII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ U UCZNIA

 1. Otrzymana informacja o podejrzeniu choroby zakaźnej powinna być potwierdzona przez lekarza
  i inspektora sanitarnego.
 2. Należy ustalić z dyżurującym inspektorem sanitarnym sposób postępowania.
 3. Dyrektor zawiadamia o zdarzeniu właściwy wydział oświaty.
 4. Dyrektor nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników szkoły i uczniów.
 5. Pielęgniarka szkolna przygotowuje informację dla rodziców (opiekunów prawnych) i uczniów
  o zasadach postępowania.

 

XXIII. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DOSTARCZENIA DO SZKOŁY PODEJRZANEGO PRZEDMIOTU LUB PRZESYŁKI

 1. Każdy pracownik szkoły o znalezieniu podejrzanego przedmiotu-przesyłki niezwłocznie

powiadamia dyrektora szkoły.

 1. Dyrektor szkoły zabezpiecza miejsce, w którym znajduje się podejrzana przesyłka-przedmiot. .
 2. Dyrektor szkoły powiadamia służby ratownicze i władze oświatowe.
 3. Należy ustalić listę osób, które miały kontakt z podejrzanym przedmiotem, przesyłką.
 4. Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.

 

XXIV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W WYPADKU ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO

 1. WTARGNIĘCIE NAPASTNIKÓW DO OBIEKTU – zalecane postępowanie
 2. Osoba zaatakowana powinna poddać się woli napastników, ściśle wykonywać ich polecenia.
 3. Osoba zaatakowana powinna zapamiętać jak najwięcej szczegółów.
 4. Opiekun grupy powinien w miarę możliwości  uspokoić dzieci.
 5. Opiekun grupy, w miarę możliwości, powinien podjąć próbę poinformowania dyrektora szkoły.
 6. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia wszystkie służby oraz rodziców dzieci.
 7. Opiekun grupy od momentu podjęcia działań zmierzających do uwolnienia wykonuje polecenia
 8. grupy antyterrorystycznej.
 9. Po zakończonej akcji nauczyciel sprawdza listę obecności.
 10. Dyrektor szkoły po zakończonych działaniach organizuje dla dzieci i ich rodzin wsparcie psychologiczne.

 

 

 1. UŻYCIE BRONI PALNEJ NA TERENIE SZKOŁY– zalecane postępowanie.

 

 1. Pracownik szkoły ,będąc w sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem nakazuje wszystkim  położyć się na podłodze.
 2. Uczestnik zdarzenia uspokojenia zaatakowanych i motywuje ich do wykonywania poleceń napastnika.
 3. Dyrektor szkoły powiadamia służby ratunkowe, władze oświatowe.
 4. Pracownicy szkoły zapewniają udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym, zapewniają bezpieczeństwo uczniom, informują o zdarzeniu rodziców, podejmują inne stosowne do sytuacji działania.
 5. Dyrektor szkoły zapewnia osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną.

 

 

 1. PODŁOŻENIE BOMBY – zalecane postępowanie.

 

 1. Osoba , która odebrała informacje o podłożeniu bomby drogą telefoniczną, powinna słuchać uważnie, zapamiętać jak najwięcej szczegółów, nie kończyć rozmowy. Jeżeli jest taka możliwość osoba ta  powinna nagrać rozmowę. Jeżeli jest to wiadomość pisemna odbiorca jej powinien ją zabezpieczyć.
 2. Osoba, która odebrała informacje o podłożeniu bomby powinna natychmiast poinformować dyrektora.
 3. W przypadku wskazania miejsca podłożenia bomby, dyrektor szkoły zabezpiecza to miejsce.
 4. Dyrektor niezwłocznie zarządza ewakuację,  powiadamia stosowne służby, władze oświatowe, zabezpiecza dokumenty, odcina dopływ gazu i prądu.
 5. Po przybyciu służb ratowniczych , dalsze decyzje co do przebiegu akcji podejmują służby.
 6. Po zdarzeniu dyrektor organizuje dla jego uczestników wsparcie psychologiczne.

 

 

 

XXV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SAMOBÓJSTWA LUB ZABÓJSTWA UCZNIA

 1. Każdy świadek zdarzenia niezwłocznie podejmuje próbę przywrócenia czynności życiowych.
 2. Świadek sytuacji powiadamia dyrektora o zdarzeniu.
 3. Dyrektor szkoły zabezpiecza miejsce zdarzenia.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia pogotowie ratunkowe, policję , przełożonych oraz rodziców ucznia.
 5. Dyrektor szkoły organizuje dla uczniów wsparcie psychologiczne.

 

 

 

XXVI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRÓBY SAMOBÓJCZEJ UCZNIA

 1. Każdy kto jest świadkiem zdarzenia powinien podjąć próbę przywrócenia czynności życiowych
 2.  
 3. Należy zagwarantować poszkodowanemu bezpieczeństwo.
 4. Świadek zdarzenia niezwłocznie powinien powiadomić o sytuacji dyrektora.
 5. Dyrektor niezwłocznie powinien wezwać stosowne służby, powiadomić rodziców ucznia.
 6. Pracownicy szkoły powinni ustalić przebieg zdarzenia, jego motywy.
 7. Po zdarzeniu dyrektor szkoły organizuje specjalistyczne wsparcie dla ucznia.

 

 • PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK EWAKUACJI SZKOŁYDECYZJA O EWAKUACJI ORAZ NADZÓR NAD JEJ PRZEBIEGIEM NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW DYREKTORA LUB INNYCH WSKAZANYCH  OSÓB
 1. Każdy kto usłyszał alarm /sygnał akustyczny- 3 krótkie dzwonki powtarzane w odstępach co 25-30 s lub komunikat słowny/ jest zobowiązany:
 2. niezwłocznie przerwać pracę;
 3. zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane;
 4. pozamykać okna;
 5. zabrać wszystkie rzeczy osobiste;
 6. nie zamykać pomieszczeń;
 7. kierować się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego;
 8. po wyjściu z budynku przejść do wyznaczonego miejsca zbiórki- boisko
 9. po przybyciu na miejsce zbiórki należy sprawdzić obecność;
 10. w razie stwierdzenia nieobecności ucznia w miejscu zbiorki należy niezwłocznie powiadomić o tym kierującego akcją
 11. przebywać w wyznaczonym miejscu aż do czasu odwołania ewakuacji;
 12. W czasie trwania ewakuacji należy:
 13. powiadomić specjalistyczne służby ratownicze i władze oświatowe
 14. zabezpieczyć dokumenty, instalację gazową, elektryczną;
 15. otworzyć wyjścia ewakuacyjne;
 16. wprowadzić zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły osobom postronnym;
 17. zarządzić ewakuację samochodów;

 

XXVIII. PROCEDURA WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ

 

 1. Szkoła powiadamia policję o zdarzeniach mających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz o przejawach demoralizacji wśród dzieci i młodzieży.
 2. Szkoła współpracuje z policją w zakresie profilaktyki.
 3. W sytuacjach szczególnie trudnych dyrektor może wezwać do szkoły policję w celu podjęcia interwencji.
 4. O decyzji wezwania policji szkoła powiadamia rodziców ucznia wobec , którego została podjęta interwencja.

 

XXIX. PROCEDURA WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

 1. Szkoła współpracuje z rejonową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Warszawie
  w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowanej do uczniów i rodziców.
 2. Szkoła informuje rodziców o możliwych formach pomocy dostępnych w poradni.
 3. Szkoła przygotowuje dla celów diagnozy prowadzonej w poradni opinie, informacje
  o funkcjonowaniu uczniów, ich potrzebach.
 4. Na terenie placówki pełni dyżur psycholog z poradni do zadań którego należy obserwacja uczniów, konsultacje z nauczycielami, rozmowy z rodzicami.
 5. Pracownicy poradni prowadza na terenie placówki zajęcia dla uczniów i ich rodziców.

 

XXX.  PROCEDURA REAGOWANIA WOBEC OFIARY CYBERPRZEMOCY.

 

 1. Wychowawca, pedagog przeprowadza rozmowę z ofiarą cyberprzemocy, dąży do ujawnienie okoliczności zdarzenia – ustalenie rodzaju materiału, sposobu rozpowszechniania, sprawców, świadków zdarzenia.
 2. Wychowawca informuje dyrektora szkoły o uzyskanych od ucznia informacjach.
 3. Wychowawca klasy informuje rodziców poszkodowanego ucznia o zdarzeniu, zapewnienia mu wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.
 4. Dyrektor szkoły informuje rodziców o możliwości podjęcia kroków prawnych.

 

 • PROCEDURA REAGOWANIA WOBEC SPRAWCY CYBERPRZEMOCY

 

 1. Wychowawca podejmuje działania w celu ustalenie okoliczności zdarzenia.
 2. Należy zadbać o zabezpieczenie dowodów.
 3. Wychowawca powiadamia dyrektora szkoły o zdarzeniu.
 4. Dyrektor zawiadamia o zdarzeniu rodziców, informuje  policję lub sąd rodzinny, 
 5. Szkoła w stosunku do ucznia podejmuje działania zapisane w Statucie Szkoły.