Opieka medyczna

Numer telefonu 514913787

Zakres obowiązków Pielęgniarki szkolnej

  1. Wykonanie i interpretowanie testów przesiewowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami postępowania medycznego).
  2. Kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów, czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.
  3. Sprawowanie, odpowiednio dla typu szkoły, czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością w tym realizację, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur medycznych
  4. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć zgodnie z kompetencjami pielęgniarki szkolnej z powiadomieniem dyrektora szkoły oraz wpisem w dokumentacji ucznia informacji parafowane podpisem
  5. Doradztwo dla dyrektora szkoły w zakresie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkołach.
  6. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
  7. Grupową profilaktykę metodą nadzorowanego szczotkowania zębów
Udostępnianie dokumentacji medycznej ucznia
Opieka stomatologiczna - więcej informacji