ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE – CELE I ZASADY

Zajęcia rewalidacyjne to zajęcia organizowane dla uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność. Zajęcia rewalidacyjne nie stanowią formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 I  Cele i zasady pracy:

 1. Celem zajęć rewalidacyjnych jest uzupełnianie deficytów, stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.
 2. Zajęcia rewalidacyjne obejmują:
 3. Rozwijanie i usprawnianie funkcji analizatora wzrokowego.
 4. Rozwijanie i usprawnianie funkcji analizatora słuchowego.
 5. Kształtowanie oraz doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej.
 6. Kształtowanie oraz doskonalenie umiejętności czytania i pisania.
 7. Rozwijanie myślenia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się.
 8. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz kształtowanie pojęć matematycznych.
 9. Rozwijanie sprawności fizycznej oraz kształtowanie koordynacji ruchowej.
 10. Rozwijanie autonomii oraz wdrażanie do funkcjonowania w środowisku.
 11. Wspomaganie rozwoju społeczno – emocjonalnego.
 12. Rozwijanie zainteresowań oraz kształtowanie umiejętności korzystania z informacji.
 13. Zajęcia rewalidacyjne oparte są na całkowitej indywidualizacji pracy z dzieckiem, zapewniają warunki do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków.