Świetlica

Cele i zadania świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024

Telefon kontaktowy: 602554901

 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 2. Pomoc w odrabianiu lekcji, tworzenie warunków do nauki własnej.
 3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu wspieranie prawidłowego rozwoju fizycznego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.
 4. Promocja sylwetki patrona szkoły generała Mariusza Zaruskiego,
  pielęgnowanie postaw patriotycznych.
 5. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kultury życia codziennego.
 6. Kształtowanie postaw kreatywnych, przedsiębiorczości, umiejętności współpracy.
 7. Rozwijanie umiejętności uczniów z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach „Laboratoriów Przyszłości”.
 8. Pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami oraz współdziałania w grupie rówieśniczej, integracja społeczności szkolnej.
 9. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, psychologiem dla podniesienia efektywności nauczania i rozwiązywania problemów wychowawczych.
 10. Wspieranie umiejętności cyfrowych uczniów, zwracanie uwagi na bezpieczeństwo w sieci oraz krytyczną analizę treści dostępnych w Internecie.
 11. Kształtowanie nawyków kultury zdrowotnej, zdrowego trybu życia.

 

Plan dydaktyczno-wychowawczy 0 – I

Plan dydaktyczno-wychowawczy II

Plan dydaktyczno-wychowawczy III

Plan dydaktyczno-wychowawczy IV