Świetlica

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

  1. Pomoc w odrabianiu lekcji, tworzenie warunków do nauki własnej.
  2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu wspieranie prawidłowego rozwoju fizycznego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.
  3. Promocja sylwetki patrona szkoły generała Mariusza Zaruskiego,
    pielęgnowanie postaw patriotycznych.
  4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kultury życia codziennego.
  5. Kształtowanie postaw kreatywnych, przedsiębiorczości, umiejętności współpracy.
  6. Pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami oraz współdziałania w grupie rówieśniczej, integracja społeczności szkolnej.
  7. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, psychologiem dla podniesienia efektywności nauczania i rozwiązywania problemów wychowawczych.
  8. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.