Ważne informacje dla Rodziców

INFORMACJE DLA RODZICÓW  UCZNIÓW ZAPISANYCH DO ŚWIETLICY

 1. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00-17.30.
 2. Ze świetlicy korzystają wyłącznie uczniowie SP 53, jeśli dziecko przychodzi do świetlicy sporadycznie i nie jest zapisane, może w niej pozostać wyłącznie gdy grupa świetlicowa nie przekracza 25 osób, powinno posiadać też informacje, o której godzinie i przez kogo zostanie odebrane.
 1. Podstawą wpisania ucznia do rejestru dzieci świetlicowych jest „Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy” wypełniana przez rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Dziecko przychodzące do świetlicy zgłasza nauczycielowi swoją obecność, jak również komunikuje wyjście do domu w celu odnotowania na liście obecności. Prosimy rodziców o przypominanie dzieciom o obowiązku zgłaszania się do wychowawców.
 3. Dziecko wychodzi do domu pod opieką lub samodzielnie, zgodnie z deklaracją zapisaną przez rodziców w Karcie Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy. Dyspozycja telefoniczna nie upoważnia nauczycieli do wyrażenia zgody na wyjście dziecka do domu.
 4. Przed lekcjami wszystkie dzieci przebywają w salach nr 12 i 13 oraz sali 1.
 5. Po zajęciach lekcyjnych dzieci pozostają w swoich salach lub przechodzą do wyznaczonych sal  świetlicowych, zgodnie z grafikiem na dany rok szkolny.
 6. Dzieci przebywają pod opieką wychowawców świetlicy, którzy organizują zajęcia świetlicowe zgodnie z planem dydaktyczno-wychowawczym świetlicy, ramowym rozkładem dnia, grafikiem obiadów.
 7. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w salach świetlicowych 12, 13, 28, salach lekcyjnych, na placu zabaw, na „Orliku”, korytarzach, salach gimnastycznych, łączniku.
 8. Informacje na temat miejsca pobytu dzieci znajdują się na tablicy przed salą 12.
 1. Oferujemy dzieciom:
 • Odrabianie lekcji
 • Zabawy rekreacyjno – sportowe
 • Zajęcia czytelnicze
 • Imprezy integracyjne
 • Konkursy
 • Zajęcia plastyczne
 1. Od momentu samodzielnego wyjścia dziecka ze szkoły (za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych) lub wydania dziecka osobie upoważnionej szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jego zdrowie i życie.
 2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie wychowawcy, iż dziecko odbierane jest przez osobę nietrzeźwą lub pod wpływem działania innych środków odurzających nauczyciel ma prawo zażądać wezwania lub samemu wezwać innego upoważnionego do odbioru opiekuna dziecka lub zawiadomić odpowiednie służby.
 3. Uczniowie uczęszczający do świetlicy zostaną zapoznani z regulaminem świetlicy oraz z nagrodami za aktywność i bardzo dobre zachowanie, a także konsekwencjami za naruszanie zasad „bycia razem”.